Algemene voorwaarden en privacy verklaring van life and Identity

De algemene voorwaarden worden altijd voorafgaand aan de behandeling en het tekenen van de behandelovereenkomst aan de client verstrekt.

Al dan niet vrijgevestigde medici en consulenten per 01-06-2016 Life and Identity te Zoetermeer. Life and Identity staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Delft onder nummer KvK 67001270. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Life and Identity en door de daar aan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en cosmetische consulenten, met cliënten gesloten behandelovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van de kliniek worden uitgeoefend. Op verzoek van de cliënt zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos aan hem toegezonden.

1.Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Life and Identity : Life and Identity en alle daaraan gekoppelde organisaties vrijgevestigd medici. (Hierna te noemen L&I)

Behandelingsovereenkomst: alle door L&I met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling. Cliënt: de wederpartij van L&I bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die door L&I worden uitgeoefend.

Voorrijkosten: kosten die L&I berekend om op locatie te komen.

2.Uitzonderingen op Algemene voorwaarden

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien L&I daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

3.Resultaten medische behandeling

Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts/plastisch chirurg heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

4.Resultaten cosmetische behandeling

De cosmetische behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatverbintenis. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij nimmer geven:

Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld narcoseproblemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie of ingreep uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen.

5.Uitvoering behandelovereenkomst:

L&I zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.L&I heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. L&I hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

6.Geheimhouding:

L&I is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan L&I door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. L&I is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. L&I zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

7.Informatie voor presentatiedoeleinden:

Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de cliënt zal L&I , [(publiekelijk)] gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en / of na de behandeling.

8.Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen:

L&I is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

9.Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim:

In deze paragraaf wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen, verplaatsen van een afspraak en vice versa.

Wanneer de papieren behandelovereenkomst is getekend en geretourneerd, is deze bindend voor beide partijen. De cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met L&I, de arts/ medisch specialist is geen contractant. Wanneer de cliënt mondeling of schriftelijk een operatie of ingreep toezegt geldt deze communicatie als een bindende overeenkomst om de behandeling te ondergaan en controle afspraken en follow-up afspraken te nakomen en treden de annuleringsvoorwaarden in werking (punt 9 van 9.1-9.6).

9.1- Verzuim bij niet operatieve ingrepen: Voor alle laser-, injectables- of huidverbeteringbehandeling wordt een bedrag van 25% van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht, wanneer deze 24 uur of korter voor de behandelafspraak wordt afgezegd, verplaatst, geannuleerd of wanneer de cliënt in het geheel niet verschijnt op de afspraak . Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van L&I tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

9.2- Verzuim bij operatieve ingrepen; Voor alle operatieve ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht wanneer 7 dagen of korter voor de geplande behandeldatum de afspraak wordt geannuleerd, afgezegd, verzuimd of verplaatst. Tot 7 dagen voor de geplande behandeldatum is 30% van het overeengekomen bedrag verschuldigd en wordt deze door L&I in rekening gebracht.

9.3- Verzuim bij follow-up afspraken; Follow-up afspraken zijn verplichte afspraken en ze zijn kosteloos.Bij weigering van deze afspraak of korter dan 24 uur voor de betreffende afspraak afgezegd, geannuleerd, verplaatst of niet verschijnen, is L&I niet meer verantwoordelijk voor lange termijn complicaties.( weigering van de zorg tegen advies).

9.4- Bij verzuim van cliënten (operatief of niet operatief), die een via een voucher of coupon of aanbieding als modelbehandeling recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enig restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon.

9.5- Verzuim bij Modelbehandeling: Voor alle modelbehandelingen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht wanneer 48 uur of korter voor de geplande behandeldatum de afspraak wordt geannuleerd, afgezegd , verzuimd of verplaatst. Voor 48 uur voor de geplande behandeldatum is 30 % van het overeenkomen bedrag verschuldigd en wordt deze door L&I in rekening gebracht.

NB: Aangezien voor modelbehandeling de kosten van de behandeling tijdens de behandeling bepaald worden op basis van de hoeveelheid gebruikte materialen en diensten, wordt in het geval van een verzuim binnen 48 uur een vast bedrag van 375 euro in rekening gebracht. Bij langer dan 48 uur voor de geplande behandeldatum wordt 30 % van het genoemde bedrag van 375 euro, dus 112,5 euro door L&I in rekening gebracht.

In het geval dat de kosten wel al vastgesteld zijn, dan gelden de regels van (Verzuim bij Modelbehandling).

9.6- Niet nakomen van de regels van modelbehandeling: bij een ondertekende behandelovereenkomst van Modelbehandeling met Botuline Toxine A of de fillers vervalt de aanbieding die voor modelbehandeling geldt.In dat geval zal het vastgestelde bedrag door L&I in rekening worden gebracht.(zie voorwaarde modelbehandeling).

10.Onvoorziene omstandigheden:

Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan L&I zijn toe te rekenen. Hieronder vallen : stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van L&I een onvoorzienbaar tekort aan personeel; ziekte van een behandelaar, arts of specialist, vertrek van een behandelaar, arts of specialist, ziekte in het medisch team, een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan L&I afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of, het uitvallen en/of wijzigen van vluchten.

Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat L&I haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft L&I nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van L&I opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat en in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als L&I op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien L&I slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. Zowel L&I als de cliënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijd voor de behandeling te verzetten.

11.Identiteit en verstrekken van informatie:

De cliënt geeft de consultent / arts / plastisch chirurg / therapeut, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van L&I te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is L&I gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens L&I of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten.

12.Betaling van de behandeling:

Betaling van een ingreep dient gedeeltelijk vooraf te geschieden. De cliënt is gehouden deze aanbetaling binnen 7 dagen na dagtekening te voldoen. Het restant bedrag dient uiterlijk 1 week vóór de ingreep door L&I op hun bankrekening te zijn ontvangen of direct na de behandeling contant te worden voldaan (indien zo overeengekomen). Wanneer de cliënt op locatie wordt behandeld is het ook mogelijk op de dag van de ingreep (contant of per directe overschrijving) het restant bedrag te voldoen. Eventuele bijdrage vanuit de zorgverzekeraars in de behandeling dient cliënt zelf terug te vragen. L&I heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan L&I heeft gedaan.

13.Aanbetaling en opschorting behandeling:

Pas nadat aanbetaling conform het vorige lid is ontvangen zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. L&I heeft zowel voor de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde aanbetaling aan L&I heeft voldaan. Een aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd. De cliënt behoudt de mogelijkheid tot behandeling.

14.In gebreke blijven van betaling:

Door het feit dat L&I op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is de cliënt zonder enige kennisgeving in gebreke van betaling gebleven.

15.Rente na in gebreke blijven van betaling:

De cliënt is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen L&I rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van het openstaande bedrag + 1%. Waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.

16.Vordering van betalingen:

Voor rekening van de cliënt komen voorts alle door L&I te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke. Zolang L&I zelf met de invordering bezig is bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 30 euro, 15% van de vordering. Wanneer na de laatste (2e) herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt L&I de vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien L&I derden voor de invordering inschakelt is de cliënt de totale werkelijk door L&I gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van de vordering en met een minimum van € 175,-. Ingeval van gerechtelijke interventie komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de cliënt. Voor zover L&I gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

17.Prijswijzigingen:

L&I behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum, dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

18.Verrekening:

Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de cliënt door L&I op goede gronden wordt bestreden.

Aansprakelijkheid van L&I

De aansprakelijkheid van L&I, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van L&I beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de arts / therapeut / plastisch chirurg heeft plaatsgevonden.

19.Aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een verzekering:

L&I aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering)

20.Aansprakelijkheid in het kader van bedrijf of beroeps uitoefening:

L&I aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

21.Afhandeling klachten:

De cliënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de consulent / arts/ therapeut/ plastisch chirurg / behandelaar / specialist ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten over de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de behandeling schriftelijk te worden gemeld aan L&I. Klachten over het resultaat van de behandeling dienen uiterlijk 2 maanden nadat het eindresultaat behaald is schriftelijk bij L&I te zijn ingediend. Na deze tijd worden klachten niet meer in behandeling genomen. Een klacht, als hiervoor beschreven, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal L&I de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen. In principe doet L&I geen terugbetalingen, tenzij vooraf anders wordt overeengekomen. 

Voor verdere afhandeling zie punt 24 ‘Geschillen vallen onder Nederlands recht’.

22.Behandelovereenkomst:

Wanneer de cliënt mondeling of schriftelijk een operatie of ingreep toezegt geldt deze communicatie als een bindende overeenkomst om de behandeling te ondergaan en treden de annuleringsvoorwaarden in werking (punt 9). Wanneer de papieren behandelovereenkomst is getekend en geretourneerd, is deze bindend voor beide partijen. De cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met L&I, de medisch specialist is geen contractant. L&I behoudt zich het recht de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde specialist te laten uitvoeren.

23.Voorrijkosten

Tot een afstand van 75km tot aan de behandel locatie (afstand aangegeven via de routeplanner) rekent L&I in principe geen voorrijkosten. Bij een reisafstand vanaf 75km rekenen wij € 0,19 per/ km. Dit wordt vooraf aan u kenbaar gemaakt. In geval van twijfel beslist L&I.

24.Geschillen vallen onder Nederlands recht:

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en L&I is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en L&I, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar L&I haar kantoor heeft. 

L&I streeft er altijd eerst naar om uw klacht samen met de direct betrokkenen op te lossen. Mocht u er met uw behandelaar niet uitkomen, dan kunt u zich eerst wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de NVEG. De klachtencommissie staat los van L&I en is aan de directie geen verantwoording schuldig. Mocht u er ook met de klachtencommissie niet uitkomen dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van DOKh. Mocht dit nog onvoldoende resultaat opleveren, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie van DOKh. Ook deze commissie staat los van L&I en is aan de directie geen verantwoording schuldig. Voor de volledige klachten- en/of geschillen procedure kunt u terecht op de website van DOKh. 

 

Online persoonsgegevens en marketing 

www.lifeandidentity.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Onderstaand wordt uitgelegd hoe Life and Identity (hierna te noemen L&I) uw online persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Omdat wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bijzonder persoonsgegevens verwerken, hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld en deze bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld. Indien u dit nodig acht, kunt u onze functionaris gegevensbescherming bereiken:

info@lifeandidentity.com
Amsterdamstraat 3
2711 GX te Zoetermeer
Nederland

Wat zijn online persoonsgegevens? 

Online persoonsgegevens omvat alle informatie die kan worden gebruikt om een uniek individu online te identificeren. Online kan dit informatie bevatten die is gegenereerd door cookies en andere trackers (inclusief informatie die is gegenereerd door ingesloten services van derden, zoals Google of Facebook), evenals het IP-adres.

Waar heeft u recht op?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Life and Identity en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. [1]

 • Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht op inzage’;
 • Wilt u uw online gegevens die worden verwerkt door Life and Identity laten wissen? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht op vergetelheid’;
 • Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht op rectificatie en aanvulling’;
 • Wilt u uw online gegevens ontvangen om deze over te dragen naar een andere organisatie? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht op dataportabiliteit’;
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wilt u uw online persoonsgegevens inzien, aanpassen of wissen? Stuur dan een e-mail naar info@lifeandidentity.com

Welke (online) persoonsgegevens verwerkt Life and Identity?

Hieronder staan de gegevens en platformen waarvan uw gegevens mogelijk worden verzameld. Vanaf pagina 3 worden de doeleinden en rechtsgronden omschreven:

 • Cookies;
 • Nieuwsbrief;
 • Gedrag op de website en contactformulier;
 • Berichten die u verstuurt via Instagram, WhatsApp en Facebook
 • Google;
 • Salonized. 

Onze visie op privacy

 • Life and Identity gaat veilig om met uw (online) persoonsgegevens
  Life and Identity werkt alleen met tools en partijen die voldoen aan de Algemene verordening 
  Gegevensbescherming (AVG). Daarom hebben wij met onze derde partijen verwerkersovereenkomsten ondertekend. De overeenkomsten bieden garanties dat de bescherming van de rechten van u wordt gewaarborgd. Hieronder vallen Salonized, Google en  Mailchimp. We hebben alle tools en partijen geen toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken voor hun eigen diensten. 
 • Life and Identity wilt uw gebruikservaring personaliseren
  Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gebruiken wij uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk op weg te kunnen helpen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld meer relevante content laten zien en de website op basis van gebruikersactiviteiten verbeteren om uw gebruiksgemak te verhogen.
 • U geeft zelf aan hoe Life and Identity uw gegevens verwerkt
  U kunt zichzelf aan- en afmelden voor nieuwsbrieven, cookie instellingen zelf aanpassen en ervoor kiezen om geen berichten meer te ontvangen via overige kanalen. Op deze manier heeft u zelf invloed op hoe Life and Identity uw gegevens gebruikt.

Wat bedoelen wij met verwerken?

Onder verwerken wordt verstaan ‘’alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot vernietigen.’’ Handelingen die er volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. [2]

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De gegevens worden gebruikt voor retentiemarketing en om gesprekken terug te kunnen lezen over vragen, informatie en klachten. Dit houdt in dat hier een onbepaalde tijd geldt, totdat u aangeeft dat u de persoonsgegevens wilt laten verwijderen.

Dataverwerking cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen. Uw IP-adres wordt daarom geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten (tenzij u expliciet marketingcookies hebt geaccepteerd). De bewaarperiode voor gebruikers en gebeurtenissen is ingesteld op 26 maanden. U kunt het gebruik van Google Analytics cookies weigeren via deze browser-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Dataverwerking Nieuwsbrief
Uw voorkeuren voor de nieuwsbrief aanpassen
Life and Identity houdt u graag op de hoogte van onze aanbiedingen en nieuwtjes via de nieuwsbrief. Wanneer u zichzelf aanmeldt, wordt er gevraagd om enkele persoonsgegevens in te vullen. Hieronder volgt een korte uitleg waarom deze gegevens nodig zijn:

 • E-mailadres: op het aangegeven e-mailadres ontvangt u de nieuwsbrief;
 • Voornaam: wij sturen graag gepersonaliseerde nieuwsbrieven;
 • Verjaardag: om speciale aanbiedingen te ontvangen;
 • Geslacht: om aanbiedingen en andere informatie over relevante behandelingen te ontvangen;
 • Leeftijdscategorie: om aanbiedingen en andere informatie over relevante behandelingen te ontvangen;
 • Mobiel nummer: voor de WhatsApp nieuwsbrief (niet verplicht);
 • Land: om aanbiedingen en andere informatie over het juiste land te ontvangen;
 • Interesses: om aanbiedingen en andere informatie over het juiste interessegebied te ontvangen;

Deze gegevens worden veilig bewaard in Mailchimp. 

Wilt u uw voorkeuren voor de nieuwsbrief aanpassen of afmelden? Geef dan per mail het volgende aan:

 • Of u nieuwsbrieven per e-mail wilt ontvangen;
 • Of Life and Identity via een andere manier een aanbieding onder uw aandacht mag brengen, bijvoorbeeld WhatsApp.

Onder elke nieuwsbrief die u ontvangt in uw mailbox staat ook een linkje vermeld waar u zich kunt afmelden of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Dataverwerking website en contactformulier
De website van Life and Identity is volledig HTTPS beveiligd. Dit betekent dat alle gegevens die je met Life and Identity uitwisselt via de website worden versleuteld met SSL-beveiliging. Wanneer u contact opneemt met Life and Identity door middel van het online contactformulier, wordt er gevraagd om enkele persoonsgegevens in te vullen. Hieronder volgt een korte uitleg waarom deze gegevens nodig zijn:

 • Voornaam: hiermee kunnen wij meteen een afspraak inplannen of uw afspraakgeschiedenis bekijken. 
 • Achternaam: hiermee kunnen wij meteen een afspraak inplannen of uw afspraakgeschiedenis bekijken;
 • E-mailadres: dit is een vereiste om contact met u op te nemen nadat uw formulier is verzonden;
 • Onderwerp: door aan te geven waar uw vraag over gaat, kunnen wij deze naar de juiste persoon richten en zo snel mogelijk afhandelen;
 • Uw vraag: beschrijf goed waar uw vraag over gaat om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;

Deze gegevens worden bewaard binnen het beveiligde Salonized systeem en de One.com emailomgeving van Life and Identity waar enkel Life and Identity medewerkers bij kunnen. Uw contactgeschiedenis wordt veilig bewaard zodat we kunnen zien waar het gesprek over ging, maar ook om vragen en klachten terug te kunnen lezen.

Dataverwerking sociale media
Ook via de sociale mediakanalen Facebook, WhatsApp en Instagram kunt u contact met ons opnemen. Uw berichten komen binnen in de genoemde platformen. Foto’s van cliënten worden enkel geplaatst op de kanalen van Life and Identity wanneer de cliënt hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Verder kan het voorkomen dat u af en toe een advertentie van Life and Identity voorbij ziet komen op Facebook en Instagram. Wanneer u als Facebook en Instagram gebruiker akkoord gaat met hun voorwaarden, geeft u ook toestemming voor advertentiegegevens. Raadpleeg de Privacy Policies van de sociale mediakanalen/derden voor meer gedetailleerde informatie:

Dataverwerking Google 
Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens/surfgedrag op de website te analyseren (bijv. het klikgedrag, duur van het bezoek, browser en aantal paginaweergaven) en om resultaten van online advertenties (bijv. kliks op een advertentie, weergaven en geboekte afspraken) die worden getoond in de zoekresultaten bij te houden. Online advertenties (Google Adwords) worden gebruikt om onze diensten onder de aandacht te brengen. Google Analytics is volledig geanonimiseerd en hiermee is uw IP-adres privacy-vriendelijk ingesteld. De data wordt in Google Ads opgeslagen.

Data verwerking Salonized
Via Salonized kunt u zelfstandig online afspraken inplannen bij Life and Identity. Deze gegevens inclusief uw afspraak geschiedenis worden in Salonized bewaard totdat u het wilt laten verwijderen. Wij gebruiken dezelfde gegevens voor het versturen van facturen voor operaties/ingrepen en/of om een (vervolg) afspraak in te plannen. Hieronder volgt een korte uitleg waarom en welke gegevens wij van u verzamelen:

 • Voornaam: voor het inplannen van de afspraak, het versturen van een persoonlijke e-mail en identiteitscontrole voordat de afspraak plaatsvindt;
 • Achternaam: voor het inplannen van de afspraak, het versturen van een persoonlijke e-mail en identiteitscontrole voordat de afspraak plaatsvindt;
 • E-mailadres: voor het versturen van een bevestigingsmail, een persoonlijke e-mail en een factuur voordat een operatie/ingreep plaatsvindt;
 • Telefoonnummer: voor informatie omtrent een afspraak, zoals een wijziging;
 • Adres: voor het versturen van een factuur voordat een operatie/ingreep plaatsvindt;
 • Plaats: voor het versturen van een factuur voordat een operatie/ingreep plaatsvindt;
 • Land: voor het versturen van een factuur voordat een operatie/ingreep plaatsvindt;
 • Postcode: voor het versturen van een factuur voordat een operatie/ingreep plaatsvindt;
 • Geslacht: de aanhef gebruiken wij voor het versturen van een persoonlijke e-mail of factuur voordat een operatie/ingreep plaatsvindt;
 • Verjaardag: voor de identiteitscontrole voordat de afspraak plaatsvindt;
 • Aanmelden op e-mails omtrent afspraakherinneringen, wijzigingen en annuleringen: om belangrijke informatie te ontvangen over uw afspraak;
 • Aanmelden op de nieuwsbrief: om informatie te ontvangen over prijsverlagingen en nieuws.

 Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties met een eigen Privacy Policy beheerd worden. Voordat u informatie invoert op de website van een andere organisatie raden wij het aan om de voorwaarden en de privacyverklaring van andere organisaties goed door te lezen. Life and Identity is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de websites van andere organisaties.

Aanpassingen privacy policy

Life and Identity behoudt het recht om deze verklaring op elk moment aan te passen, dus houdt de website regelmatig in de gaten voor eventuele wijzigingen.

——————————————————————————————————————————

Life and Identity
Amsterdamstraat 3
2711 GX Zoetermeer
Nederland
Tel.: +316 40988204
E-mail: info@lifeandidentity.com

Laatst bijgewerkt: december 2019

[1] Voor nadere toelichting over uw rechten kunt u de website van Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen, URL https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen
[2] Zie voor nadere toelichting over de verwerking van persoonsgegevens de website van Autoriteit Persoonsgegevens, URL https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens
[3] Zie voor nadere toelichting over cookies blokkeren de website van Microsoft, URL https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies