Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden worden altijd voorafgaand aan de behandeling en het tekenen van de behandelovereenkomst aan de client verstrekt.

Al dan niet vrijgevestigde medici en consulenten per 01-06-2016 Life and Identity te Zoetermeer. Life and Identity staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Delft onder nummer KvK 67001270. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Life and Identity en door de daar aan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en cosmetische consulenten, met cliënten gesloten behandelovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van de kliniek worden uitgeoefend. Op verzoek van de cliënt zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos aan hem toegezonden.

1.Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Life and Identity : Life and Identity en alle daaraan gekoppelde organisaties vrijgevestigd medici. (Hierna te noemen L&I)

Behandelingsovereenkomst: alle door L&I met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling. Cliënt: de wederpartij van L&I bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst.

Behandeling: alle medische en cosmetische behandelingen die door L&I worden uitgeoefend.

Voorrijkosten: kosten die L&I berekend om op locatie te komen.

2.Uitzonderingen op Algemene voorwaarden

Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien L&I daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden.

3.Resultaten medische behandeling

Alle behandelingen uitgevoerd door medici vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De arts/plastisch chirurg heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

4.Resultaten cosmetische behandeling

De cosmetische behandelaars hebben een inspanningsverbintenis om de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en hebben geen resultaatverbintenis. Garantie op de resultaten of op een ongestoord verloop kunnen wij nimmer geven:

Complicaties kunnen altijd optreden, zoals bijvoorbeeld narcoseproblemen, trombosebeen, infectie, bloeduitstorting, weefselversterf en gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is niet te garanderen. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie of ingreep uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie kan extra kosten met zich meebrengen.

5.Uitvoering behandelovereenkomst:

L&I zal de behandelovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.L&I heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. L&I hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen.

6.Geheimhouding:

L&I is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan L&I door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. L&I is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. L&I zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

7.Informatie voor presentatiedoeleinden:

Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de cliënt zal L&I , [(publiekelijk)] gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en / of na de behandeling.

8.Aansprakelijkheid persoonlijke eigendommen:

L&I is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

9.Afzeggen, annuleren afspraak, niet verschijnen of verzuim:

In deze paragraaf wordt onder verzuim verstaan: afzeggen, annuleren, niet verschijnen, verplaatsen van een afspraak en vice versa.

Wanneer de papieren behandelovereenkomst is getekend en geretourneerd, is deze bindend voor beide partijen. De cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met L&I, de arts/ medisch specialist is geen contractant. Wanneer de cliënt mondeling of schriftelijk een operatie of ingreep toezegt geldt deze communicatie als een bindende overeenkomst om de behandeling te ondergaan en controle afspraken en follow-up afspraken te nakomen en treden de annuleringsvoorwaarden in werking (punt 9 van 9.1-9.6).

9.1- Verzuim bij niet operatieve ingrepen: Voor alle laser-, injectables- of huidverbeteringbehandeling wordt een bedrag van 25% van het daarvoor geldende tarief in rekening gebracht, wanneer deze 24 uur of korter voor de behandelafspraak wordt afgezegd, verplaatst, geannuleerd of wanneer de cliënt in het geheel niet verschijnt op de afspraak . Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van L&I tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

9.2- Verzuim bij operatieve ingrepen; Voor alle operatieve ingrepen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht wanneer 7 dagen of korter voor de geplande behandeldatum de afspraak wordt geannuleerd, afgezegd, verzuimd of verplaatst. Tot 7 dagen voor de geplande behandeldatum is 30% van het overeengekomen bedrag verschuldigd en wordt deze door L&I in rekening gebracht.

9.3- Verzuim bij follow-up afspraken; Follow-up afspraken zijn verplichte afspraken en ze zijn kosteloos.Bij weigering van deze afspraak of korter dan 24 uur voor de betreffende afspraak afgezegd, geannuleerd, verplaatst of niet verschijnen, is L&I niet meer verantwoordelijk voor lange termijn complicaties.( weigering van de zorg tegen advies).

9.4- Bij verzuim van cliënten (operatief of niet operatief), die een via een voucher of coupon of aanbieding als modelbehandeling recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enig restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher of coupon.

9.5- Verzuim bij Modelbehandeling: Voor alle modelbehandelingen geldt dat het volledige bedrag in rekening wordt gebracht wanneer 48 uur of korter voor de geplande behandeldatum de afspraak wordt geannuleerd, afgezegd , verzuimd of verplaatst. Voor 48 uur voor de geplande behandeldatum is 30 % van het overeenkomen bedrag verschuldigd en wordt deze door L&I in rekening gebracht.

NB: Aangezien voor modelbehandeling de kosten van de behandeling tijdens de behandeling bepaald worden op basis van de hoeveelheid gebruikte materialen en diensten, wordt in het geval van een verzuim binnen 48 uur een vast bedrag van 375 euro in rekening gebracht. Bij langer dan 48 uur voor de geplande behandeldatum wordt 30 % van het genoemde bedrag van 375 euro, dus 112,5 euro door L&I in rekening gebracht.

In het geval dat de kosten wel al vastgesteld zijn, dan gelden de regels van (Verzuim bij Modelbehandling).

9.6- Niet nakomen van de regels van modelbehandeling: bij een ondertekende behandelovereenkomst van Modelbehandeling met Botuline Toxine A of de fillers vervalt de aanbieding die voor modelbehandeling geldt.In dat geval zal het vastgestelde bedrag door L&I in rekening worden gebracht.(zie voorwaarde modelbehandeling).

10.Onvoorziene omstandigheden:

Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan L&I zijn toe te rekenen. Hieronder vallen : stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van L&I een onvoorzienbaar tekort aan personeel; ziekte van een behandelaar, arts of specialist, vertrek van een behandelaar, arts of specialist, ziekte in het medisch team, een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan L&I afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of, het uitvallen en/of wijzigen van vluchten.

Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat L&I haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft L&I nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van L&I opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat en in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als L&I op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien L&I slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft. Zowel L&I als de cliënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijd voor de behandeling te verzetten.

11.Identiteit en verstrekken van informatie:

De cliënt geeft de consultent / arts / plastisch chirurg / therapeut, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs. Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van L&I te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is L&I gerechtigd de behandelingsovereenkomst op te schorten.

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst

Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens L&I of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten.

12.Betaling van de behandeling:

Betaling van een ingreep dient gedeeltelijk vooraf te geschieden. De cliënt is gehouden deze aanbetaling binnen 7 dagen na dagtekening te voldoen. Het restant bedrag dient uiterlijk 1 week vóór de ingreep door L&I op hun bankrekening te zijn ontvangen of direct na de behandeling contant te worden voldaan (indien zo overeengekomen). Wanneer de cliënt op locatie wordt behandeld is het ook mogelijk op de dag van de ingreep (contant of per directe overschrijving) het restant bedrag te voldoen. Eventuele bijdrage vanuit de zorgverzekeraars in de behandeling dient cliënt zelf terug te vragen. L&I heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan L&I heeft gedaan.

13.Aanbetaling en opschorting behandeling:

Pas nadat aanbetaling conform het vorige lid is ontvangen zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. L&I heeft zowel voor de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde aanbetaling aan L&I heeft voldaan. Een aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd. De cliënt behoudt de mogelijkheid tot behandeling.

14.In gebreke blijven van betaling:

Door het feit dat L&I op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is de cliënt zonder enige kennisgeving in gebreke van betaling gebleven.

15.Rente na in gebreke blijven van betaling:

De cliënt is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen L&I rechtsgeldig van hem te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van het openstaande bedrag + 1%. Waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.

16.Vordering van betalingen:

Voor rekening van de cliënt komen voorts alle door L&I te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke. Zolang L&I zelf met de invordering bezig is bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 30 euro, 15% van de vordering. Wanneer na de laatste (2e) herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt L&I de vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien L&I derden voor de invordering inschakelt is de cliënt de totale werkelijk door L&I gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van de vordering en met een minimum van € 175,-. Ingeval van gerechtelijke interventie komen naast de buitengerechtelijke kosten tevens de geliquideerde proceskosten voor rekening van de cliënt. Voor zover L&I gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

17.Prijswijzigingen:

L&I behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum, dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

18.Verrekening:

Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de cliënt door L&I op goede gronden wordt bestreden.

Aansprakelijkheid van L&I

De aansprakelijkheid van L&I, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van L&I beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen een half jaar nadat de eindcontrole van de behandeling door de arts / therapeut / plastisch chirurg heeft plaatsgevonden.

19.Aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een verzekering:

L&I aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering)

20.Aansprakelijkheid in het kader van bedrijf of beroeps uitoefening:

L&I aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade voor gemiste werkdagen en/of door het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen).

21.Afhandeling klachten:

De cliënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de consulent / arts/ therapeut/ plastisch chirurg / behandelaar / specialist ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten over de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de behandeling schriftelijk te worden gemeld aan L&I. Klachten over het resultaat van de behandeling dienen uiterlijk 2 maanden nadat het eindresultaat behaald is schriftelijk bij L&I te zijn ingediend. Na deze tijd worden klachten niet meer in behandeling genomen. Een klacht, als hiervoor beschreven, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal L&I de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen. In principe doet L&I geen terugbetalingen, tenzij vooraf anders wordt overeengekomen. 

Voor verdere afhandeling zie punt 24 ‘Geschillen vallen onder Nederlands recht’.

22.Behandelovereenkomst:

Wanneer de cliënt mondeling of schriftelijk een operatie of ingreep toezegt geldt deze communicatie als een bindende overeenkomst om de behandeling te ondergaan en treden de annuleringsvoorwaarden in werking (punt 9). Wanneer de papieren behandelovereenkomst is getekend en geretourneerd, is deze bindend voor beide partijen. De cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met L&I, de medisch specialist is geen contractant. L&I behoudt zich het recht de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde specialist te laten uitvoeren.

23.Voorrijkosten

Tot een afstand van 75km tot aan de behandel locatie (afstand aangegeven via de routeplanner) rekent L&I in principe geen voorrijkosten. Bij een reisafstand vanaf 75km rekenen wij € 0,19 per/ km. Dit wordt vooraf aan u kenbaar gemaakt. In geval van twijfel beslist L&I.

24.Geschillen vallen onder Nederlands recht:

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en L&I is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en L&I, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar L&I haar kantoor heeft. 

L&I streeft er altijd eerst naar om uw klacht samen met de direct betrokkenen op te lossen. Mocht u er met uw behandelaar niet uitkomen, dan kunt u zich eerst wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de NVEG. De klachtencommissie staat los van L&I en is aan de directie geen verantwoording schuldig. Mocht u er ook met de klachtencommissie niet uitkomen dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van DOKh. Mocht dit nog onvoldoende resultaat opleveren, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie van DOKh. Ook deze commissie staat los van L&I en is aan de directie geen verantwoording schuldig. Voor de volledige klachten- en/of geschillen procedure kunt u terecht op de website van DOKh.